x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Donnerstag, 27. April 2017 15:02

Punktestand

MultiDKP Konto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 1 Todesritter
Belsamor1785.00
Available501.00
Nèxxt306.00
class 2 Druide
Meara1205.00
Bóòmilein1161.00
Graurielle786.00
Cysc754.00
Peyax735.00
Sterbertc706.00
Stôrmlight244.00
Tháláná239.00
class 3 Jäger
Kyuren811.00
Oberfoerster-24.00
class 4 Magier
Lorlan930.00
Rumeal759.00
class 5 Paladin
Caípy306.00
class 6 Priester
Yulivèe2717.00
Nivâ453.00
Mihatsch397.00
class 7 Schurke
Neriâ260.00
class 8 Schamane
Êilêen1335.00
Snowrella656.00
Axerón628.00
Trakena451.00
class 9 Hexenmeister
Niemánd1026.00
Lucyá209.00
class 10 Krieger
Worg3518.00
class 11 Mönch
CptSchneider3665.00
class 12 Dämonenjäger
Supakatty1200.00
Yabldh388.00

Überblick

# Name Level ausger. Gegenstandst. Rang Status Klasse Typ Legion
1
[Xceed] Available 110 913 rank 2Raidmember class 1 Todesritter Main 501.00
2
[Xceed] Axerón 110 914 rank 2Raidmember class 8 Schamane Main 628.00
3
[Xceed] Belsamor 110 911 rank 2Raidmember class 1 Todesritter Main 1785.00
4
[Xceed] Bóòmilein 110 911 rank 2Raidmember class 2 Druide Main 1161.00
5
[Xceed] Caípy 110 909 rank 4Trial class 5 Paladin Main 306.00
6
[Xceed] CptSchneider 110 914 rank 2Raidmember class 11 Mönch Main 3665.00
7
[Xceed] Cysc 110 912 rank 8Leader class 2 Druide Main 754.00
8
[Xceed] Finis 110 894 rank 1Advisor class 2 Druide Main 3.00
9
[Xceed] Graurielle 110 908 rank 1Advisor class 2 Druide Main 786.00
10
[Xceed] Kyuren 110 910 rank 1Advisor class 3 Jäger Main 811.00
11
[Xceed] Lorlan 110 914 rank 2Raidmember class 4 Magier Main 930.00
12
[Xceed] Lucyá 110 903 rank 3Member class 9 Hexenmeister Main 209.00
13
[Xceed] Meara 110 911 rank 4Trial class 2 Druide Main 1205.00
14
[Xceed] Mihatsch 110 907 rank 2Raidmember class 6 Priester Main 397.00
15
[Xceed] Neriâ 110 910 rank 2Raidmember class 7 Schurke Main 260.00
16
[Xceed] Niemánd 110 903 rank 2Raidmember class 9 Hexenmeister Main 1026.00
17
[Xceed] Nivâ 110 896 rank 3Member class 6 Priester Main 453.00
18
[Xceed] Nèxxt 110 912 rank 4Trial class 1 Todesritter Main 306.00
19
[Xceed] Oberfoerster 110 894 rank 4Trial class 3 Jäger Main -24.00
20
[Xceed] Peyax 110 904 rank 3Member class 2 Druide Main 735.00
21
[Xceed] Rumeal 110 911 rank 1Advisor class 4 Magier Main 759.00
22
[Xceed] Snowrella 110 908 rank 2Raidmember class 8 Schamane Main 656.00
23
[Xceed] Sterbertc 110 906 rank 3Member class 2 Druide Main 706.00
24
[Xceed] Stôrmlight 110 912 rank 4Trial class 2 Druide Main 244.00
25
[Xceed] Supakatty 110 908 rank 2Raidmember class 12 Dämonenjäger Main 1200.00
26
[Xceed] Tháláná 110 899 rank 3Member class 2 Druide Main 239.00
27
[Xceed] Trakena 110 902 rank 3Member class 8 Schamane Main 451.00
28
[Xceed] Worg 110 912 rank 0Leader class 10 Krieger Main 3518.00
29
[Xceed] Xyzandra 110 898 rank 4Trial class 2 Druide Main -45.00
30
[Xceed] Yabldh 110 910 rank 2Raidmember class 12 Dämonenjäger Main 388.00
31
[Xceed] Yulivèe 110 909 rank 2Raidmember class 6 Priester Main 2717.00
32
[Xceed] Êilêen 110 910 rank 4Trial class 8 Schamane Main 1335.00
... 32 Charakter(e) gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.

Ich habe mein Passwort vergessen